Mosjøen boligbyggelag > Medlemskap > For medlemmer > Å bo i borettslag

Å bo i borettslag

Slik er det å bo i borettslag

Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Tallet på andeler er som regel det samme som antall leiligheter. Andel i borettslaget innebærer bruksrett til en bestemt leilighet. Årlig avholdes generalforsamling, der andelseierne går gjennom regnskap, budsjett og stemmer over forslag til utbedringer og fellestiltak. Generalforsamlingen velger et styre som tar seg av daglig drift.  

Demokrati og ansvarsdeling

Hovedregelen er at borettslaget i fellesskap bestemmer alle utvendige anliggender, det vil si om fellesarealer, bygninger og tomt. I din egen leilighet kan du innrede og pusse opp slik du selv vil, så lenge du ikke berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem og ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg. Du bør uansett kontakte styret, særlig om du skal modernisere badet og våtrom.

Når det gjelder vedlikehold og oppretting av skader, har du tilsvarende ansvarsdeling. Borettslaget har felles forsikringer som dekker bygninger mot brann, vannskader og lignende. Borettslaget har ansvar for ytre vedlikehold, som for eksempel fasade, tak, ytterdører, oppganger, sentralfyr og utskifting av hele vinduer med ramme. Hvis noen knuser ruten, må du imidlertid erstatte den selv. Det samme gjelder tap etter innbrudd og andre skader som bare berører din leilighet. Derfor trenger du innboforsikring. Ta kontakt med boligbyggelaget og be om tilbud.

Hva er fellesgjeld?

Det er leilighetens andel av den gjelden som borettslaget har. Høy fellesgjeld på eldre boliger kan skyldes at borettslaget har gjort store rehabiliteringsjobber. Når du kjøper ny leilighet er det noen ganger mulig å betale inn hele forskuddet, men det er ikke sikkert det lønner seg privatøkonomisk. Borettslag forhandler seg normalt fram til gode vilkår på sine lån.

Renteutgifter på fellesgjelden er fradragsberettiget ved likningen, på samme måte som renter på lån andelseieren har tatt opp for å dekke innskuddet. Ved årsskiftet sender boligbyggelaget ut en oversikt til hver andelseier om hvor stort beløp som kan trekkes på selvangivelsen og hvor stor andel av borettslagets gjenværende fellesgjeld som ligger på den enkelte bolig.

Er det husleie i en borettslagsleilighet?

Det er ikke husleie, men felleskostnader. Som andelseier i borettslaget svarer du for din del av borettslagets fellesgjeld. Din del er regnet ut på bakgrunn av en fordeling mellom leilighetene i borettslaget, slik at de som har størst bolig betaler mest. I tillegg til avdrag på fellesgjeld, dekker felleskostnadene drift av borettslaget, for eksempel kommunale avgifter, eiendomsskatt, vedlikehold, bygningsforsikring, strøm på fellesareal, honorar til styret og betaling for boligbyggelagets tjenester.

Det er innenfor styrets fullmakter og plikter å bestemme felleskostnader som er høye nok til å dekke forsvarlig drift og avsetninger til vedlikehold av bygningsmassen. Beløpet er ofte anbefalt av boligbyggelaget, som fører borettslagets regnskap og følger med på for eksempel renteendringer på fellesgjelden. Større økninger, som skyldes opprustning utover normalt vedlikehold, bestemmes av andelseierne selv på borettslagets generalforsamling.

Hva er boligbyggelag?

Boligbyggelaget er et selskap som bygger, omsetter og forvalter boliger. Boligbyggelaget er forretningsfører og tjenesteleverandør til borettslagene. Det vil si at de krever inn de månedlige fellesutgiftene, står for regnskapsføring, håndterer lån og forsikringssaker og gir styret teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning.

Boligbyggelaget arrangerer kurs for borettslagsstyrer og kan sette opp langsiktige planer for vedlikehold av borettslaget.

I tillegg forhandler boligbyggelaget frem medlemsfordeler og rabatter på en rekke områder.

Hvem eier boligbyggelaget?

Det er de som er medlemmer av boligbyggelaget. Generalforsamling er den høyeste myndigheten i boligbyggelaget.